Els camps marcats amb * són obligatoris.

Dades bàsiquesPodeu escollir fins a dos àmbits territorials

Podeu seleccionar un màxim de 2 àmbits territorials


Número de sòcies per génere de l'empresa


Número de treballadores per génere de l'empresa

Dades bàsiques de contacte


Quins serveis proveeixes com a equip o professional


Especialitat de l'equip


Trajectòria (experiència)

1 Els equips de solvència contrastada són aquells que compten com a mínim amb dos projectes de residencial plurifamiliar de més de 15 habitatges o dos projectes de més de 2.000.000€ d’import d’obra ja executats.
Sí     No

Col·laboradores

Calculista estructures


Enginyeria instal·lacions


Altra enginyeria


Tècnic/a participació


Altra especialitat


Altra especialitat


Projectes executats d’ús residencial (redacció, DO o DEO)
i classificació d’especialitat

Indiqueu les Promocions d’habitatge (o altres allotjaments) més destacades i de més envergadura que heu executat. Heu d’indicar en quin ambit heu signat la vostra feina (en redacció, DO o DEO) i en quina especialització creieu que podeu emmarcar el projecte, per exemple: Sostenibilitat mediambiental i eficiència energètica, participació, etc. Cal que ho justifiqueu indicant les característiques que fan que el projecte destaqui en aquesta especialització (màxim 200 caràcters). Podeu afegir fins a 4 especialitzacions per projecte. En cas de no haver executat promocions d'habitatge o allotjament, indicar altres projectes (Equipaments, planejament derivat, etc).

Projecte 1

Projecte 2

Projecte 3

Projecte 4

Projecte 5

CV de l’equip i professional

Característiques mínimes i màximes del CV:

  • El CV no pot tenir una extensió de més de 4 dinA4 en PDF amb un pes màxim de 1Mb.
  • ha de contenir quin és l’equip de professionals i les seves titulacions,
  • En cas de que per obtenir la solvència necessària, o per altres raons, es presentin 2 equips, l’extensió i condicions del CV serà la mateixa. Per a la preselecció es tindran en compte, a efectes de solvència, els projectes presentats en aquest CV indistintament de quin sigui el redactor del projecte en el ben entès que ambdós equips signaran el projecte a redactar (segons punt 7)
  • Els projectes que es presentin al CV han de tenir la següent informació mínima: tipus de projecte (plurifamiliar, residència de gent gran, allotjament dotacional, etc.), emplaçament, num. d’habitatges (o allotjaments), sup. construida total, el cost final executat i any de final d’obra.

Els equips que no presentin adequadament el CV podran quedar no acreditats a la Borsa.

Economia solidària i habitatge cooperatiu en cessió d'ús.

Explica breument quina és la vostra relació, coneixement o vincle amb l’economia social i solidària i/o l’habitatge cooperatiu en cessió d'ús (HCCU). Explica si participeu en alguna associació o en espais del sector de l’ESS i/o del HCCU, si heu participat en actes, congressos, fires o xerrades del sector, si heu fet projectes per a cooperatives o entitats del tercer sector, etc (màxim 500 caràcters)